Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af møde i Menighedsplejen.

                                      onsdag den 11.9. 2019 hos Elvi.

Afbud fra Bo.

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 2 Godkendelse af referat. Godkendt.

 3 Økonomi. Vi har pt. god økonomi. Bl.a. har vi ikke haft børn på lejr i sommer.

 4 Sommerferie, tilbagemelding. Alle familier var glade for at være med. De havde det godt sammen.

 5 Middag på tværs. Der er god stemning til aftenerne. Vær med til at anbefale danske familier at deltage!

 6 Demensaften i Sognegården 25.9. Vi håber på ca.30 deltagere.

 7 Juleaften. Vi har brug for en til at stå for køkkenet. Foreløbig har følgende meldt sig: Tovholdere, Lene og  Annette. Bordformænd, Jens J og Mette Skjoldan. Forberedelse, Margit.

 8 Andre aktiviteter.

I efterårsferien: Cirkus onsdag den 16. oktober med afgang fra  Borgerhuset i Dianalund kl. 9,45.

Skovtur lørdag den 9. nov. fra Skovladen i Tersløse Bøgeskov. kl. 10 -13.

 9 Årshjul. Der skal søges paragraf 18 inden november.

 10 Næste møde  er onsdag den 6. nov. kl. 16 hos Margit.

 11 Evt. Vi vil gerne orientere Menighedsrådet om Menighedsplejens arbejde. Ikke 17. september, men det følgende menighedsrådsmøde.

 Referat, Jens Jørgen

                                 Referat af møde i Dianalund Menighedspleje 29.5.2019

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 2 Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt.

 3 Økonomi. Der er modtaget 5000 kr fra Lions og der er søgt 1500 kr fra Y`s men.

 4 Sommerferie. Ledere Annette og Elvi. 4 familier fra Dianalund og 1 fra Slagelse er tilmeldt.

 5 Myreprojekt. Sheltertur 14.-15. september. Strandtur når det bliver sommer.

 6 Demensaften i Sognegården onsdag den 25.9. kl.19,30. I samarbejde med Menighedsrådet. Jens J tager emnet med i AKU-udvalg 7.6. og sender udkast til indbydelse  til bestyrelsen.

 7 Tilbud fra Dansk Folkehjælp. Sommerlejr for børn og unge i uge 28. Vi har 5 navneforslag.

 8 Andre aktiviteter. Er der noget, der skal samles op på efter Brittas afgang? Årshjulet ved Elvi.

Jens J taler med mulige deltagere på sommerlejr.

 9 Næste møde. 11. september kl. 16 hos Elvi.

 10 Evt.

 Husk at se på hjemmesiden.

Annette og Elvi har hentet gaver fra loppemarked 26.5.

Britta er gået ud af bestyrelsen og er erstattet af Annette.

Til næste kirkeblad:

 Hjælpere søges til juleaften.

Julehjælp.

Demensaften.

 

Referent, Jens J

 

                        Referat af møde i Menighedsplejen hos Lene onsdag den 10.4.2019.

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

 3 Konstituering af bestyrelse. Lene formand. Elvi næstformand. Jens J sekretær.

 4 Økonomi. Intet nyt.

 5 Årsmødet, kommentarer, forslag til ændringer o.l.

Julegaver til børn: Vi er velkomne på Y`s men loppemarked på Frederiksberg søndag den 26.maj kl. 

16,30 med tilbud om legetøj. Hvem vil hente julegaverne?

Forslag om at vi sender de enkelte dele af Menighedsplejens årsrapport til hjemmesideredaktør.

Annette tilbyder at fortælle Menighedsrådet om Menighedsplejens arbejde

De Samvirkende Menighedsplejer forudsætter, at familier på sommerferie efter ferieopholdet i Helsingør inddrages i vor lokale kirkes arbejde.

 6 Frivilligcentrets frivilligbørs. Ungdomsmedarbejder Lotte Ørskov Hessel fra Pedersborg Sogn tilbyder os at stå for intuitiv kunst. Niels Vandrefalk tilbyder gratis billetter til Holbergteatrets generalprøver 29. og 30 juni. Send navngivne tilmeldinger til Jens J snarest muligt, mens der stadig ledige pladser.(Jeg foreslår, at vi samler os om lørdag den 29. juni. JJ)

Nanna Kierkegaard fra Sorø Kommunes demensrådgivning tilbyder foredrag  i Sognegården om hvordan vi gør vores fællesskaber rummelige for demensramte. 

 7 Sommerferie. Der er bestilt bus sammen med Svogerslev. Lions har bevilget 5000 kr til Bakketur.

8 Myreprojektet. Badetur til Vesterlyng. Sheltertur til Sønderød. Skovtur.

 9 Nyt fra andre aktiviteter. Hjælp til 2 drenge, som vil på fodboldlejr.

 10 Årshjulet. Ansøgning til Y`s men i august.

11 Næste møde. Onsdag den 29. maj kl. 16 hos Jens J.

 12 Evt. Intet

Referat, Jens J

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Dianalund Menighedspleje, onsdag den 27/2 kl. 16.00 hos Margit.

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

3. Økonomi. Intet nyt.

4. Årsmødet den 17/3. Planlægning og uddelegering af diverse opgaver.

Britta, Margit og Lene er til rådighed for genvalg. Annette er 1. suppleant. Elvi anbefaler Rie

Andersen som 2. suppleant. Bente Palm stiller op til at være revisor. Vi ønsker Flemming

Greve som revisorsuppleant. Elvi og Margit melder afbud til Årsmødet. Annette er 1.

suppleant. Send årsberetning til Annette inden 7. marts.

5. Sommerferie.

De Samvirkende Menighedsplejer har tildelt os plads til 6 familier i uge 27.

Dianalund Menighedspleje skal bidrage med 7000 kr..Sorø Kommune

skal skrive under på, at de deltagende familier er på overførselsindkomst. Hvem skal være

leder sammen med Annette? Endvidere søger vi tilskud fra Lions og Y`s men.

6. Isrosen.

Margit og Annette kørte i vinterferien for 8 børn og unge til skøjteløb og ishockey i Holbæk.

En vellykket dag, hvor de 8 desuden blev budt på medbragte boller og kakao.

7. Andre aktiviteter. To ihærdige turvenner fortsætter med at skubbe kørestolsbrugere.

Middag på tværs havde i februar 27 deltagere.

8. Årshjulet.

Lene og Annette skriver ansøgning til Sorø om bidrag til henholdsvis Sheltertur og Strandtur.

9. Næste møde er onsdag den 10. april kl 14 hos Lene.

10. Evt. Vi kunne deltage i ”Lørdag i hallen” kl 18-22 i Sorø. Er igen i oktober.

Anøgning om bidrag til ”Kan myrer stadig spises” til Lions og Y`s men.

Annette og Lene deltager i Samvirkende Menighedsplejers orientering om sommerferie

den 14.3. kl. 17-20. Jens Jørgen i generalforsamling i Frivilligcenter Sorø 19.3.

Referat, Jens J   

Referat. Bestyrelsesmøde den 16. januar 2019

  1. Dagsorden godkendt.

  2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

  3. Udkast til regnskab 2018 fremlagt og drøftet.

  4. Juleaften. Evaluering. Vellykket. 45 deltagere.

  5. Nyt fra andre aktiviteter. Middag på tværs med skiftende deltagere.

  6. Årsmøde 17. marts. Planlægning. Årsberetninger sendes til Annette.

  7. Årshjulet. Søger senest 21.februar om at deltage.

  8. Næste møde 27. februar kl. 16. hos Margit

  9. Eventuelt. Skal vi være repræsenteret ved De samvirkende Menighedsplejers årsmøde i Middelfart den 27. april.